Det vackra i detta liv / The Beauty in this life

By on 2 juni, 2013

Adjektiv, egenskapsord, ord som beskriver egenskaper, ord som beskriver… Vackra beskrivningar, mindre vackra beskrivningar. Positiva ord, negativa ord!

Jag funderade över dem häromdagen, orden med en sådan kraft. En kraft som letar sig in i vårt innersta, får oss att känna. Positiva känslor, negativa känslor. Ord med en sådan kraft som kan få i alla fall mitt känsloliv att skifta. Att se en text fylld med adjektiv som för mig är vackra får mig att känna glädje. Att höra någon berätta en upplevelse med positiva beskrivningar, väcker en varm känsla inom mig. En komplimang, ett ord, kan få mig att känna lycka under en lång tid.

Jag började drömma om att vakna upp till en dag med bara vackra beskrivningar, positiva ord. En dag där jag endast hör, ser, känner, tänker och yttrar egenskaper som beskriver en underbar omvärld, det härliga i varje individ. En dag fylld med alla dessa vackra ord. Ord som gör mig glad! För det är ju så jag vill känna mig när jag vaknar på morgonen, det är så jag vill känna när jag går och lägger mig på kvällen. Det är en sprudlande känsla av glädje jag vill känna när jag äter frukost, när jag kör till jobbet, när jag dricker en kopp kaffe i solen med min älskade, när jag tar hand om disken efter kvällsmaten. Det är så jag vill leva mitt liv, i harmoni med allt det vackra vår värld har att erbjuda, känna allt det underbara som finns runtomkring oss. Det är det jag vill se, det jag vill fokusera på!

Dagdrömmen tog slut och verkligheten gjorde sig påmind med insikten om att även de negativa beskrivningarna har sin plats i vårt språk, i vår förmåga att se nyanser. Att få dessa ord att försvinna skulle vara svårt, men kanske kan vi använda dem mer sällan. Kanske kan vi träna upp vår förmåga att tänka och se vår omvärld i ett ljus av positiva ord. Vackra ord! Kanske kan vi genom att se, använda och fokusera på dessa ord, uppskatta vår omvärld, vårt liv allt mer. Känna en glädje för det vi ser, för det vi har. Jag tror på det!

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

bild vackra ord

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Nouns, words that describe characteristics, words that describe…  Beautiful descriptions, less beautiful descriptions. Positive words, negative words.

I was thinking about those the other day, the words with such power. A power such as that will find it’s way to our souls, make us feel. Positive emotions, negative emotions. Words with such power that they can shift at least my emotional world. To see a text filled with nouns that for me are beautiful will make me feel happy. To hear somebody tell a story with positive descriptions, awakes a warm sensation inside me. One compliment, one word, can make me feel joy for the rest of the day.

I started dreaming about waking up to a day with only beautiful descriptions, positive words. A day where I only hear, see, feel, think and say words that describes a wonderful world, the beauty in each person. A day filled with all these beautiful words. Words that make me happy! For that is how I want to feel when I wake up in the morning, that is how I want to feel when I go to sleep in the evening. It is a sparkling sensation of joy I want to feel when I am having my breakfast, driving to work, drinking coffee in the sunshine with my love, doing the dishes after dinner. That is how I want to live my life, in harmony with all the beauty that our world has to offer, feel all the wonder that surrounds us.

When I woke up from my daydream, the reality reminded me of that even the negative words has its place in our language, in our ability to see nuances. To make these words disappear would be difficult, but maybe we can use them more seldom. Maybe we can train our ability to think and see our surroundings in a shine of positive words. Beautiful words! Maybe we can, by seeing, using and focusing on these words, appreciate our world, our lives even more. Feel the joy for what we see, for what we have. I believe in that!

Posted in: Okategoriserade
  1. Beverley
    3 juni, 2013

    Really beautiful thoughts from a sensitive beautiful person.
    I am so glad to have you in my family & in my life !!